Privacybeleid (België)

1.  WETTELIJKE INFORMATIE

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 10 oktober 2017.

1.1 Zoals aangegeven wordt in de Verkoopvoorwaarden, verkoopt de firma Pirelli Tyre S.p.A., die een enkele aandeelhouder heeft, die geregistreerd is onder het fiscale nummer en het btw-nummer 07211330159, die bij het Handelsregister van Milaan geregistreerd is onder het nummer 1147607, die haar maatschappelijke zetel in de Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 in 20126 Milano, Italië heeft (hierna “Pirelli” genaamd) bepaalde producten (hierna “Producten” genoemd) via het gedeelte van de website “velo.pirelli.com/[LAND]” (hierna “Website” genaamd).

1.2 De Partijen die betrokken zijn bij de aankoop van Producten via de Website, zijn enerzijds Pirelli als Verkoper en anderzijds de partij die één/meerdere Producten aankoopt, als Koper.

1.3 Pirelli zal toezien op de verwerking van uw Persoonsgegevens met het oog op het aan u verstrekken van de Producten (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij”, “we” of “ons” genaamd). Pirelli zal toezien op het gebruik van uw Persoonsgegevens op de Website en – als u hiervoor toestemming verleent – op het gebruik ervan voor marketingdoeleinden, zoals in dit Privacybeleid gedetailleerd uiteengezet wordt.

1.4 Wij hechten het allergrootste belang aan het privékarakter van uw Persoonsgegevens. Dit Privacybeleid dekt en heeft tot doel u te helpen begrijpen hoe we de informatie verwerken die we over u vergaren omdat u ze online aan ons verstrekt of omdat u via de Website een interactie met ons aangaat.

1.5  Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden die vastgelegd zijn in dit Privacybeleid, moet u onmiddellijk een einde maken aan het gebruik van en de toegang tot deze Website en alle inhouden, diensten of producten die deel uitmaken van of beschikbaar zijn op deze Website.

2. INFORMATIEGARING

2.1 We vergaren Persoonsgegevens en hiertoe behoort krachtens de geldende wetgeving over gegevensbescherming, o.a. het Wetgevende decreet nr. 196/2003 en de Europese Verordening EU 679/2016, de informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren, onder andere uw voornaam en familienaam, straatnaam en huisnummer, postcode en gemeente, land, telefoonnummer, e-mail (hierna "Persoonsgegevens" genaamd).

Informatie die u verstrekt

2.2  We hebben het recht om uw naam, contactgegevens, e-mailadres, thuisadres te vergaren alsook alle andere informatie die u ons verstrekt wanneer u een interactie met ons aangaat, op onze Website een opzoeking doet, een formulier ter registratie van een band indient of contact met ons opneemt.

Technische informatie

2.3 Wanneer u onze Website bezoekt, hebben we het recht om informatie te vergaren die we kunnen gebruiken bij de identificatie van uw computer, uw browser en van alle mobiele toestellen waarmee u op internet surft. Die informatie wordt vergaard door het installeren van kleine tekstbestanden, zogenaamde “cookies”, en andere vergelijkbare IT-technologieën (in dit document allemaal samen “Cookies” genoemd). Bij een vervolgbezoek aan de Website zullen de Cookies die voordien geïnstalleerd werden, naast andere functies ervoor zorgen dat onze website uw browser herkent. In die Cookies kunnen unieke identificatie-elementen, voorkeuren van de gebruiker en andere informatie die hieronder beschreven wordt, worden opgeslagen.

2.4 U kan het gebruik van Cookies blokkeren door in uw browser de instellingen te activeren. In de “Help”-functie van de meeste browsers wordt uitgelegd hoe u kan beletten dat er nieuwe Cookies aanvaard worden, hoe u de browser een melding kan laten genereren als er een nieuw Cookie aanvaard wordt, en hoe u Cookies volledig kan uitschakelen. Als u ervoor kiest om geen toestemming te verlenen of om Cookies nadien te blokkeren en als enkele features of functies van de website niet correct werken, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot (een gedeelte van) de inhoud van onze Website.

2.5 Voor alle bijkomende informatie over Cookies en vergelijkbare technologieën verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid, dat hier beschikbaar is.

3. GEBRUIK VAN INFORMATIE EN DE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

3.1 We zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen teneinde een antwoord te geven op vragen en verzoeken, teneinde u de gevraagde informatie, het gevraagde Product of de gevraagde Producten en/of de gevraagde dienst te verstrekken.

3.2 Pirelli mag uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals hieronder in punt 7 beschreven is; indien dit noodzakelijk is, zal hiervoor op voorhand uw toestemming worden gevraagd.

3.3 Bovendien mogen derde partijen uw Persoonsgegevens gebruiken voor het opstellen van profielen en voor marketingdoeleinden, voor zover dit strookt met uw toestemming en uw keuzes, zoals die beschreven staan in ons Cookiebeleid dat hier beschikbaar is.

4. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1 Onverminderd de bepalingen uit dit Privacybeleid zullen wij uw Persoonsgegevens zonder uw toestemming niet verkopen, verhandelen, verhuren aan of op enige andere wijze delen met derde partijen voor marketingdoeleinden.

4.2 We mogen uw Persoonsgegevens delen wanneer dit bij wet toegestaan is, of als volgt:

(a) Derde partij of verbonden dienstverleners: Uw Persoonsgegevens mogen verwerkt worden door dienstverleners, met inbegrip van geautoriseerde dealers, waarop we eventueel een beroep doen om een of meer aspecten van de werking van onze Website of onze business te faciliteren of aan derden uit te besteden. Die dienstverleners zijn verplicht zich te houden aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten die met ons zijn afgesloten, en aan andere wettelijke restricties die hen beletten om de informatie die we hen verstrekken, te gebruiken voor andere doeleinden dan het faciliteren van de specifieke, aan hen uitbestede activiteiten, tenzij u zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard of voorafgaand toestemming heeft verleend voor enig bijkomend gebruik.

(b) Bij wet toegestaan of verplicht: Het kan gebeuren dat we ertoe verplicht worden om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen in het kader van een rechtsgeldig bevel van een rechtbank, een dagvaarding als getuige, een onderzoek van de overheid of enige andere wettelijke vereiste. We behouden ons het recht voor om de rechtshandhavingsinstanties op de hoogte te brengen van alle activiteiten waarbij wij te goeder trouw van mening zijn dat ze illegaal zijn of een schending van geldende wetten inhouden. We mogen bepaalde Persoonsgegevens openbaar maken als we van mening zijn dat die openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, de eigendom en de veiligheid van anderen en van onszelf veilig te stellen of om fraude, veiligheidsproblemen of technische problemen op te sporen, te voorkomen of op andere wijze aan te pakken.

(c) Zakelijke transactie: Indien we in de toekomst de intentie hebben om onze business, operationele activiteiten of dienstverlening geheel of gedeeltelijk te verkopen of over te dragen aan een derde partij, is het mogelijk dat we uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken aan een potentiële koper, hetzij voor hetzij na de aankoop. We zullen hierbij de op u toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleven. Indien de verkoop uiteindelijk niet doorgaat, zullen wij van de potentiële koper eisen dat hij uw Persoonsgegevens op geen enkele wijze gebruikt of openbaar maakt en dat hij uw Persoonsgegevens ook compleet wist.

5. UW PRIVACYRECHTEN

5.1 U beschikt op vlak van privacy over alle rechten die u kan ontlenen aan de op u toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u uw woonplaats in de EU heeft, heeft u conform de bepalingen uit de Verordening EU 679/2016 het recht om inzage te krijgen in uw door ons verwerkte gegevens, deze te corrigeren, te wissen, de verwerking van uw gegevens door ons in te perken / aan restricties te onderworpen. U kan tevens gebruik maken van uw recht op meeneembaarheid van uw Persoonsgegevens en van het recht om geïnformeerd te worden over schendingen van de gegevens. Als u uw rechten wil uitoefenen, kan u contact met ons opnemen op privacy.dept@pirelli.com. U kan ook een klacht indienen bij de bevoegde dienst in uw land in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Het is mogelijk dat we niet op elk verzoek over bepaalde informatie kunnen ingaan als we denken dat we dan een wet of een andere wettelijke vereiste of de rechten van andere betrokkenen zouden schenden.

6. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 We bewaren uw Persoonsgegevens (i) zolang uw account actief is en/of (ii) zolang als nodig is om uw Producten en diensten te leveren. We bewaren uw Persoonsgegevens ook indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bv. overzicht van transacties bijhouden om administratieve redenen), om geschillen op te lossen en om onze rechten te vrijwaren (nl. in het kader van een verdediging). We zullen uw Persoonsgegevens op uw verzoek wissen in overeenstemming met de op u van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

7. COMMERCIËLE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

7.1 Pirelli is de enige entiteit die u per e-mail promoties of andere commerciële berichten mag sturen op basis van het feit dat u specifiek toestemming voor die marketingactiviteiten heeft verleend. U kan de berichten die Pirelli naar u verstuurt, altijd inperken. Om in de toekomst geen commerciële e-mails meer te ontvangen, volstaat het om te klikken op de “uitschrijven”-link (“unsubscribe”) die in elke e-mail van Pirelli onderaan te vinden is.

7.2 We wijzen u erop dat we het, zelfs als u ervoor kiest om in de toekomst geen promotie per e-mail te ontvangen, mogelijk is dat we nog contact met u moeten opnemen met belangrijke informatie over uw account conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u vragen heeft over uw keuzes of als u hulp nodig heeft bij het uitschrijven, mag u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy.dept@pirelli.com.  

8. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

8.1 In sommige gevallen mogen de Persoonsgegevens van de gebruikers van de Website als volgt buiten uw land openbaar gemaakt, verwerkt of opgeslagen worden: (i) de Persoonsgegevens van EU-ingezetenen mogen verwerkt worden in de EU; (ii) de Persoonsgegevens van niet-EU-ingezetenen (met uitzondering van de Verenigde Staten) mogen verwerkt worden in de EU. Als uw informatie overgedragen wordt naar een ander land dan het uwe, zorgen wij ervoor dat uw privacy en uw rechten beschermd worden in overeenstemming met dit Privacybeleid en met op u van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming.

9. PRIVACYBELEID VAN DERDE PARTIJEN

9.1 Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van informatie door Pirelli. Andere websites die mogelijkerwijs toegankelijk zijn via deze Website, hebben hun eigen privacybeleid en hun eigen praktijken inzake het vergaren, gebruiken en openbaar maken van gegevens. Wij moedigen u aan om u, vooraleer u aan dergelijke derde partij informatie verstrekt, vertrouwd te maken met het privacybeleid dat door alle derde partijen verstrekt wordt.

10. GEEN INFORMATIE OVER MINDERJARIGEN

10.1 Wanneer u uit hoofde van de wetgeving van het land van de Website nog minderjarig bent, verzoeken wij u om u niet in te schrijven op onze Website of om geen Persoonsgegevens over uzelf aan ons mee te delen zonder hiervoor een adequate toestemming verkregen te hebben van de persoon die het ouderlijke toezicht over u heeft. Indien we vaststellen dat we Persoonsgegevens over een minderjarige vergaard hebben zonder de toestemming van de persoon die het ouderlijke toezicht uitoefent, zullen wij die informatie onmiddellijk wissen. Als u denkt dat wij Persoonsgegevens over een minderjarige vergaard hebben, verzoeken we u om contact met ons op te nemen op privacy.dept@pirelli.com.

11. BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

11.1 We hanteren de in de branche als standaard geldende veiligheidsmaatregelen van fysieke, technische en administratieve aard om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen een ongeoorloofde inzage. Omdat internet geen 100 % veilige omgeving is, kunnen we echter geen garantie of waarborg geven voor de veiligheid van de informatie die u ons verstrekt. Er is geen garantie dat de informatie niet toegankelijk is, niet openbaar gemaakt kan worden, gewijzigd of vernield kan worden ingevolge een schending van onze fysieke, technische of administratieve beveiligingen.

11.2 De beveiliging van uw login-informatie is uw verantwoordelijkheid en we bevelen u aan om voor onze Website gebruik te maken van een wachtwoord dat u op geen enkele andere website gebruikt. Ga voorzichtig te werk als u ons per e-mail Persoonsgegevens toestuurt. E-mail is over het algemeen geen veilige oplossing voor het doorgeven van informatie. Om die reden kunnen we niet garanderen dat deze informatie niet verloren zal gaan of niet op frauduleuze wijze gebruikt zal worden. We bevelen u ook aan om voor de communicatie met ons gebruik te maken van versleuteling.

12. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

12.1 Ons Privacybeleid kan mettertijd wijzigingen ondergaan. We zullen alle wijzigingen aan ons Privacybeleid bekendmaken op de Website en, indien de wijzigingen significant zijn, zullen we een meer uitvoerige toelichting hierbij geven. De datum van de laatste revisie van het Privacybeleid staat vermeld bovenaan op de pagina.

13. HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

13.1 Als dit Privacybeleid resulteert in vragen of bekommernissen of als u uw Persoonsgegevens wil herbekijken of bijwerken of als u wil dat we uw Persoonsgegevens wissen die we hebben opgeslagen in de databanken die we actief gebruiken, verzoeken we u om contact op te nemen met: privacy.dept@pirelli.com